Algemene Voorwaarden van StoryBrand Nederland B.V.

1. ALGEMEEN EN BEGRIPPEN
1.1 Deze Algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de Overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gesloten;
1.2 Opdrachtnemer: StoryBrand Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81925875;
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst is aangegaan met Opdrachtnemer;
1.4 De Overeenkomst wordt door beide partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf;
1.5 Workshop: hieronder wordt verstaan een (online) door Opdrachtnemer aangeboden eendaagse of een meerdaagse workshop of een Private Workshop en/of een (op maat aangeboden training-) programma, welke door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst. Een workshop kan op inschrijving en in groepsverband plaatsvinden en zowel life als ook online. In plaats van de term ‘Workshop’ wordt in deze AV ook de term ‘opdracht’ gebruikt;

2. TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE
2.1 Deze AV zijn van toepassing en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen;
2.2 Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;
2.3 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt altijd afgewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
2.4 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: a: aanvullende schriftelijke afspraken, b: de gesloten overeenkomst, c: deze AV;

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, DUUR EN BETALING
3.1 Opdrachtgever kan zich opgeven voor de Workshop door het (online) aanmeldformulier van Opdrachtnemer te ondertekenen;
3.2 De Workshop bestaat uit door Opdrachtnemer opgegeven onderdelen gedurende de aangegeven looptijd. De informatie over de Workshop staat vermeld op de website van Opdrachtnemer;
3.3 Een Overeenkomst voor de Workshop komt tot stand door de bevestiging van Opdrachtnemer dat Opdrachtgever kan deelnemen aan het Programma;
3.4 De verschuldigde bedragen zullen bij een Workshop met online trainingen, bij 2-daagse workshops   en bij alle andere door Opdrachtnemer aangeboden programma’s altijd van tevoren in rekening worden gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling aan  Opdrachtnemer te geschieden voorafgaande aan de aangeboden Workshop;
3.5 Onder geen enkele omstandigheid is restitutie van de kosten voor de training (bij online trainingen) of kosten deelname (bij een 2-daagse workshop) mogelijk;
3.6 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

4. UITVOERING WORKSHOP
4.1 Opdrachtnemer spant zich in om de Workshop naar beste vermogen uit te voeren. Het bepaalde in de vorige zin laat onverlet dat het Opdrachtnemer vrij staat om de Workshop naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren;
4.2 Op de website van Opdrachtnemer staat informatie over de Workshop. Opdrachtnemer is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) de Workshop te wijzigen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot overmacht situaties, zoals bijvoorbeeld een pandemie, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst om deze reden te beëindigen of schadevergoeding te vorderen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever over de wijzigingen informeren;
4.3 In geval van een meerdaagse of langer durende Workshop geldt dat de onderdelen van de Workshop uitsluitend kunnen worden doorlopen binnen de daarvoor aangegeven periode. Indien onderdelen gemist worden, kunnen deze niet op een later moment worden ingehaald;
4.4 Gemaakte afspraken in de Workshop kunnen niet verplaatst of geannuleerd worden door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer in een specifieke situatie anders beslist. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald door Opdrachtgever en laten de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet;
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht om (bepaalde werkzaamheden van) de opdracht te laten verrichten door derden die door Opdrachtnemer worden aangewezen;
4.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

5. GEHEIMHOUDING/PRIVACY
5.1 Opdrachtnemer mag verkregen gegevens aanwenden voor vergelijkende of statistische doeleinden, mits die gegevens niet zijn te herleiden tot individuele Opdrachtgevers of deelnemers van Opdrachtgevers. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige volzin is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die is verstrekt;
5.2 Om optimaal gebruik te maken van de diensten van Opdrachtnemer,  kan Opdrachtgever of een deelnemer van Opdrachtgever zich registreren via het registratieformulier op de website. Voor registratie is een geldig e-mailadres, een bedrijfsnaam en een telefoonnummer van Opdrachtgever dan wel van de deelnemer van Opdrachtgever vereist;
5.3 Opdrachtgever en/of diens deelnemer dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Opdrachtgever dan wel zijn deelnemer die zich aanmeldt op de website van Opdrachtnemer, ook daadwerkelijk die Opdrachtgever/deelnemer is. Al hetgeen gebeurt via het account van Opdrachtgever of diens deelnemer, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Opdrachtgever/deelnemer en niet onder dat van Opdrachtnemer;
5.4 Indien Opdrachtgever/deelnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen, zodat Opdrachtnemer maatregelen kan nemen;
5.5 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever/deelnemer conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 Alle rechten van geest op de Workshop en op alle producten die in het kader van een Overeenkomst aan Opdrachtgever worden verstrekt, zoals materialen, readers, checklists, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer dan wel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden;
6.2 De door Opdrachtnemer geleverde Workshop en de informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door Opdrachtgever zelf te worden gebruikt ten behoeve van diens bedrijf of beroep; Opdrachtgever is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling;
6.3 In geval van naamsvermelding van Opdrachtnemer of van derden bij geleverde producten, is Opdrachtgever niet gerechtigd deze te verwijderen;
6.4  De bepalingen uit dit artikel blijven geldig na afloop van de Overeenkomst.
6.5 Overtreding dan wel een inbreuk door Opdrachtgever van het hiervoor in de artikelen 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 bepaalde geeft Opdrachtnemer het recht om een direct opeisbare boete op Opdrachtgever te verhalen van € 5.000,– per overtreding en € 250,– voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

7. KLACHTEN
Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het delen van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Opdrachtnemer of door haar onder artikel 6.5 gecontracteerde derden;
8.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het door Opdrachtgever voor het Programma betaalde bedrag;
8.3 Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is uitgesloten;
8.4 Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele verplichting tot schadevergoeding;
8.5 Indien er sprake is van schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht om deze schade ongedaan te maken, indien en voor zover dat mogelijk is;
8.6 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt;
8.7 Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer werken;
8.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Opdrachtnemer in verband met een dergelijke aanspraak maakt;
8.9 Derden die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld voor het Programma, kunnen zich jegens Opdrachtgever op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf Opdrachtnemer in de Overeenkomst;

9. OVERIGE BEPALINGEN
9.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
9.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland;
9.3 Indien Opdrachtnemer op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor Opdrachtgever in toekomstige situaties of Overeenkomsten. In volgende situaties en Overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen;
9.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van Opdrachtnemer staan vermeld, zijn de op de Overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.

Deze AV voor StoryBrand Nederland B.V. zijn opgemaakt in december 2021.

Mulderij 4, 3831 NV Leusden
contact@storybrand.nl
+31 (0)33 466 93 90

Copyright
Deze website is eigendom van StoryBrand en natuurlijk mag niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming van StoryBrand gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Vragen?
Mocht je toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heb je vragen en/of opmerkingen over onze Privacy policy? laat het ons dan direct weten! Dit kan met een mailtje naar: contact@storybrand.nl